Seneste ajourføring: 28.09.2013.

§1
Formål

Herreklubben er "en klub i klubben", som har til formål at arrangere og afvikle matcher i sæsonens løb samt at fremme det sociale samvær i forbindelse hermed. Der afholdes matcher hver onsdag, med start den første onsdag i april, og sæsonen afsluttes med en afslutningsmatch i den sidste del af september. Dog vil der være pause i juli måned omkring ferien.

Bestyrelsen fastsætter matchkonditioner, pointsystemer, rækkeinddellinger, præmier m.v. under hensyntagen til klubbens økonomi. Deltagere i matcherne skal respektere de konditioner, som bestyrelsen fastsætter, herunder matchgebyr, matchform m.v.

Ud over matchgebyr betaler de deltagende medlemmer intet til klubben.

Der føres løbende over sæsonens matcher en stilling over, hvem der samlet klarer sig bedst.

Det påhviler herreklubben at afvikle matcherne i overensstemmelse med golfreglerne, og i øvrigt koordinere de overordnede rammer i et samarbejde med Trehøje Golfklubs bestyrelse.

Herreklubben administrerer og ajourfører en hjemmeside, hvor relevante oplysninger omkring aktiviteterne vil fremgå.

§2
Medlemmer

Mandlige medlemmer af Trehøje Golfklub, der er fyldt 18 år, kan optages som medlem.

§3
Generalforsamling

Øverste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes hvert år i forbindelse med afslutningsmatchen.

Følgende punkter er faste på dagsordenen:

  1. Valg af dirigent.
  2. Formandens beretning.
  3. Fremlæggelse af regnskab.
  4. Indkomne forslag.
  5. Valg i henhold til vedtægten.
  6. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamling skal ske seneste tre uger før afholdelse af generalforsamling.

Eventuelle forslag fra medlemmer, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt til formanden og være i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent

Stemmeret har ethvert medlem, der er til stede ved generalforsamlingen.

§4
Bestyrelsen

Bestyrelsen for herreklubben består af 5 personer, der vælges af generalforsamlingen. Man vælges for en 2 årig periode. I de lige år er 3 på valg, og i de ulige år er 2 på valg. Der vælges desuden hvert år en suppleant. Her er valgperioden kun 1 år. Hvis man udtræder som medlem af Trehøje Golfklub, udtræder man automatisk af bestyrelsen, og man afløses af suppleanten.

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og kasserer.

Bestyrelsen varetager klubbens tarv, under ansvar overfor generalforsamlingen, og har pligt til - og ansvar for - at der føres er retvisende regnskab.

§5
Ændring af vedtægterne

Klubbens vedtægter kan kun ændres på en generalforsamling ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer

§6
Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes såfremt et flertal i bestyrelsen eller mindst 20% af medlemmerne begærer dette. Begæring om afholdelse af ekstraordinær generalforsamling skal - vedlagt dagsorden - indleveres skriftligt til formanden.

Såfremt den siddende bestyrelse samlet ønsker at nedlægge sit hverv i utide, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor en ny bestyrelse vælges.

§7
Tegning og hæftelse

Klubben tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer.

Bestyrelsen kan ikke uden en vedtagelse på generalforsamling fortage dispositioner, der belaster klubbens økonomi ud over, hvad eventuel foreliggende kapital tillader.

Lån kan ikke optages uden beslutning herom på en generalforsamling.

§8
Klubbens ophævelse

Er der på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling ikke mulighed for at få valgt en ny bestyrelse kan generalforsamlingen vælge at:

  1. Deponere regnskab og kapital hos bestyrelsen for Trehøje Golfklub, indtil en ny bestyrelse for klubben kan vælges.

    eller

  2. At opløse klubben.

Er der ved udløbet af to år fra en eventuel deponering endnu ikke valgt en ny bestyrelse, opløses klubben automatisk. Ved klubbens opløsning, anvendes en eventuel formue på Trehøje Golfklubs ungdomsafdeling.